Konference

Hlávním výstupem z projektu VINOENVI - ekologické vinohradnictví a biodiverzita je mezinárodní konference VINOENVI, kterou každoročně pořádá Svaz EKOVÍN o.s. společně se Zvazem IPROVIN SK

Monitoring a tvorba společných studií na zachování ŽP a rozvoj krajiny – v rámci projektu budou monitorovány vinohradnické lokality, kde probíhá bio a integrovaná produkce a výsledky budou prezentovány na společně pořádaných konferencích a ve sbornících k těmto konferencím. Vytvoření dlouhodobého partnerství mezi subjekty působícími v oblasti integrovaného a biologického hospodaření – posílení struktur s příhraniční působnosti v oblasti kvality ŽP v příhraniční oblasti.

 vinohrad.jpg

Realizace aktivit orientovaných na ochranu ŽP, přírodních zdrojů – ekologické zemědělství. Vytvoření podmínek pro společný výzkum v oblasti vlivu integrovaného hospodaření a bioprodukce vína na kvalitu životního prostředí v oblastech s intenzivním zemědělským hospodařením, přenos informací mezi partnery projektu. Společná prezentace výsledků v odborném tisku, uspořádání oborových konferencí prezentujících výlsedky projektu.